Vi samlar de innovativa resurserna!

Nytt
transportkoncept!

AMCCT samanbinder
glesbyggd med tätort!

Automatiska terminaler!

Nytt distributionskoncept!
Innovation,Projektledning och uppbyggnad

Projektledning, beräkningar!

Projektledning "North Star"!

Projektledning och uppbyggnad
Sveriges första hybridfordon 1989-1990!

Innovation, uppbyggnad och marknasföring
Nytt koncept för buskstöd!

Välkommen till Industrial Design, Development & Utility in Sweden AB! Vi förkortar det till IDEDU!

idedu Är samlingspunkten fÖr innovativa spjutspetskunskaper! dÄr man vÅgar tÄnka annorlunda och fÖr framtiden!

Lokalisering!

Vi har under en längre tid haft interna diskussioner om var vi skall lokalisera oss för att utvecklas vidare och speciellt för vårt stora uppdrag från AMCCT AB. Flera platser har varit aktuella. Det som är mest troligt i dagsläget är Örnsköldsvik men inte slutgiltigt bestämt. Där finns tillgång till kompetenta medarbetare och den industriella sammansättningen på orten är positiv.

 

Vår ledningsgrupp har bestämt att vi idag undersöker möjligheterna på orten. Vi kommer att bemanna upp ett kontor med 10 - 15 mycket duktiga konstruktörer. Är du intresserad kan du läsa mer om de personer vi nu söker och vad de skall uppfylla för att vara intressanta.

 

Vi har för avsikt att starta upp verksamheten när alla förutsättningar finns på plats. Det ser nu ut som vi kommer at starta den 1 mars 2020. Vi kommer även att bygga upp en mindre verkstad med montering av komponenter i systemet. Vi kommer inte att ha någon egen tillverkning i dagsläget utan det kommer att ske på lego. Endast sammansättningar kommer att ske.


IDEDU AB kommer att ha flera ägare och en av dom är AMCCT AB.
IDEDU kommer att utveckla hela konceptet, inom den intermodala transport sektorn, som svarar mot vad AMCCT har tagit fram beträffande framtiden inom intermodala transporter. Men även hamnar och hantering inom hamnarna berörs av den framtida utvecklingen. Det finns även andra intressanta områden och snabbtågen är ett av dom. Kraftverksindustrin är ett annat. Det är högt i tak i företaget och det är kreativitetn som är avgörande.

 

Uppdraget för utvecklingen av AMCCT, "Framtida intermodala transporter" ligger nu hos oss! Det är ett stort uppdrag och därför kräver det också stora personella insatser, vilket vi inte alls förfogar över idag. Tidsramen för det första steget är kort och satt till 13 månader. Sedan följer en ännu större implementeringsfas som kommer att vara i 2 år. Det finns även inlagt en 6 månaders test och verifieringsfas, direkt efter de första 13 månaderna, och den görs i samarbete med KTH.

 

Vi inom företaget har lång erfarenhet och är lätta att samarbeta med och är dokumenterat mycket kreativa. Vi har under lång tid arbetat mot miljövänligare lösningar vilket du kan se av ett axplock av vad vi inom företaget tidigare har sysslat med. Vi arbetar mot hållbara helhetskoncept, hade det som mål långt innan alla började ens prata om hållbara scenario. Vi pratar inte bara om det, vi gör det och vi har gjort det under decenier.

 

Nu skall vi göra det som har presentearts av AMCCT. VI hänvisar till deras hemsida www.amcct.se men vi bilägger en lien film som ger ett intryck hur opmfattande projektet egetligen är. Du kan hitta mer info på AMCCT:s hemsida. Klickar du på bilden nedan så kommer du till filmen.

 

 

Kreativa Innovationer!

Vi vill även ge dig möjligheter att ta del i tankar och innovationer som vi arbetar med och vi tror på ett öppet agerande och dialog istället för att låsa in oss på vår egen kammare. AMCCT har sammanställt 3 st innovationer som beskriver hur vårt uppdrag ser ut och hur det passar in i framtiden. Kan vara kontorversiella i vissa fall men vi tror på uppdraget och oss själva! Vi har också beslutat att endast presentera innovationer som vi för närvarande har uppdrag att utföra. De mera futuriska innovationerna hänvisar vi till AMCCT AB. Du kan klicka på respektive bild nedan så kommer du direkt till respektive pdf-fil.

 

Image 2

Innovation 2

snabbtåg inte enbart för passagerare utan även för gods. Hela landet lever upp!

 

Hur skall landsbyggden ta del av den snabba infrastrukturen med snabbtåg. Vi inkluderar gods på snabbtågen.

Image 2

Innovation 3

framtida intermodala transporter

 

En av de viktigaste innovationerna och där vi kan skapa en helt CO2 fri infratruktur. En heltäckande innovation som berör alla delstegen inom intermodala transporter. Dokumentet är levande så det kommer att utvecklas ytterligare.

Image 2

Innovation 4

Framtida hamnlÖsningar och hantering i hamnar.

 

Här finns samlat en del innovationer inom hamnar och hamnteknik. Framtida hanteringar och layoter för rationell hamnhantering. Dokumentet är levande så det kommer att utvecklas ytterligare.